Szkolenie BHP przez Internet

Szkolenie BHP onlineWiele osób zastanawia się czy możliwe jest przeprowadzenie szkolenia BHP przez Internet lub za pośrednictwem przesłanych e-maili. Zgodnie z przepisami przekazywanie materiałów szkoleniowych za pomocą Internetu i wiadomości elektronicznych jest dopuszczalne. Warunkiem prowadzenia szkolenia w takiej formie jest konieczność umożliwienia osobom szkolonym kontaktu z wykładowcami, którzy spełniają wymagania określone w przepisach oraz posiadają odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie dydaktyczne.

Oczywiście szkolenie BHP przez Internet można stosować wyłącznie przy szkoleniach okresowych (chociaż i tutaj są wyjątki, ale o tym w dalszej części artykułu). Nie ma możliwości przeprowadzenia w takiej formie szkolenia wstępnego. Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie posiadanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zapoznanie pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Formy szkolenia okresowego BHP

Szkolenie okresowe może być prowadzone w następujących formach: Czytaj więcej

Instruktaż stanowiskowy pracowników na budowie

instruktaż stanowiskowy na budowiePoddanie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, instruktażowi stanowiskowemu to obowiązek pracodawcy. Takie szkolenie nie jest dodatkowym, tylko obowiązkowym szkoleniem bhp, które muszą odbyć pracownicy zatrudnieni na takich stanowiskach. Osoby zatrudnione na budowie najczęściej zaliczane są do grupy pracowników robotniczych i najczęściej również narażone są na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. A zatem koniecznie trzeba przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla pracowników zatrudnionych na budowie na każdym stanowisku pracy, które jest wyodrębnione.

Jak wiemy, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad bhp. Pracodawca musi więc zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy.

Cele instruktażu stanowiskowego

Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników: Czytaj więcej

Kogo poddać szkoleniu bhp, a kogo zwolnić z tego obowiązku?

conference roomWielu pracodawców zastanawia się kogo należy poddać szkoleniom bhp, a kogo można zwolnić ze tego obowiązku. Oczywiście należy tutaj rozgraniczyć czy chodzi o szkolenie wstępne BHP czy szkolenie okresowe BHP. Pracodawca bowiem powinien zapewnić przeszkolenie pracownikowi w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szkolenie wstępne

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy muszą odbyć szkolenie wstępne ogólne. W trakcie szkolenia wstępnego BHP należy zapoznać pracownika nie tylko z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również z przepisami wewnątrzzakładowymi zawartymi w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy oraz z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy.

Jeżeli pracownik zatrudniany jest na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, musi również odbyć szkolenie wstępne stanowiskowe (instruktaż stanowiskowy). Szkolenie to ma na celu zapoznanie pracownika z: Czytaj więcej

Wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

wykaz pracZgodnie z obowiązującymi od 18 stycznia 2009 r. przepisami ustawy Kodeks pracy do ustalenia wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby został zobowiązany pracodawca.

Dotychczas wykaz takich prac ustalał właściwy minister w drodze rozporządzenia. Jednak wydane w tej sprawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1966 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby stało się nieaktualne i przestało obowiązywać.

Wykaz tych prac powinien uwzględniać wszystkie rodzaje prac wykonywanych w zakładzie, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, a tym samym konieczne jest zapewnienie asekuracji przy ich prowadzeniu.

Ustalenie wykazu prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby powinno być poprzedzone konsultacjami z pracownikami lub ich przedstawicielami.

Pamiętać należy, że przy opracowaniu wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby należy wziąć pod uwagę ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prac wykonywanych w danej branży. Można również sugerować się nieaktualnych już rozporządzeniem, które jako szczególnie niebezpieczne wskazywało prace: Czytaj więcej

Szkolenie bhp osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarczą

szkolenie bhpCzy osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą podlegającą szkoleniom bhp? Tak, osoby te podlegają szkoleniom. Szkolenia takie muszą odbyć, jeżeli pracodawca lub przedsiębiorca niebędący pracodawcą, na rzecz których wykonują pracę, stawia taki warunek i wymaga takich szkoleń.

Kto kieruje na szkolenia bhp osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą?

Do obowiązków osoby:

  • fizycznej wykonującej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę,
  • prowadzącej na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę bądź inny podmiot organizujący pracę,

należy udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

Niemniej jednak wśród obowiązków pracodawców, przedsiębiorców niebędących pracodawcami, organizujących pracę osób fizycznych nie ma jasnego wskazania na organizowanie szkoleń bhp tych osób, jak również kierowania ich na takie szkolenia. Czytaj więcej