Dokumentowanie przeglądu gaśnic w praktyce

przegląd gaśnicNie ma prawnych regulacji, które określają sposób dokumentowania przeglądów gaśnic w firmach. Ich producenci, udzielając stosownych autoryzacji na wykonywanie czynności serwisowych, wymagają jedynie naklejania na gaśnicę etykiety konserwacji.

Etykieta konserwacji gaśnicy

Na etykiecie konserwacji gaśnicy powinny być podane następujące dane:

– nazwa i adres jednostki konserwującej (zakładu serwisowego),
– nazwisko i podpis konserwatora,
– data (rok, miesiąc) konserwacji,
– termin wykonania następnego przeglądu (okres ważności przeglądu).

Sama etykieta stanowi głównie potwierdzenie wykonania usługi serwisowej, nie daje jednak odpowiedzi na takie pytania, jak: Czytaj więcej

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w magazynie

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to obowiązek właścicieli lub użytkowników obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczone do magazynowania.

Zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z:

  • przeznaczenia obiektu,
  • sposobu użytkowania,
  • prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem.

2) sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,

4) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli prace takie są przewidywane (np. remont lub naprawa instalacji centralnego ogrzewania wymagające prac spawalniczych), Czytaj więcej

Ochrona przeciwpożarowa w magazynie

Ochrona przeciwpożarowa budynkówWłaściciele, zarządcy lub użytkownicy magazynów, czyli na przykład pracodawcy, do których należą magazyny, mają następujące obowiązki w ramach ochrony ppoż.:

1) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej oraz funkcjonalnej,

2) wyposażają obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

3) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazami telefonów alarmowych,

4) oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa i PN-N-01256-4:1997 / Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe:

  • drogi ewakuacyjne i pomieszczenia, w których wg przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, Czytaj więcej

Ochrona przeciwpożarowa – obowiązki pracowników

Ochrona przeciwpożarowaWszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowiska i pełnione funkcje, mają obowiązek zapoznania się z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.). Ponadto użytkownicy obiektu budowlanego muszą być zapoznani z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli z przepisów wynika obowiązek opracowania takiej instrukcji dla danego obiektu (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. nr 80, poz. 563).

 

Szczegółowe obowiązki pracowników

Do innych, szczegółowych obowiązków pracowników należą:

  • przestrzeganie przepisów ppoż.,
  • uczestniczenie w szkoleniach w dziedzinie ppoż. i poddawanie się sprawdzianom wiedzy w tym zakresie,
  • realizacja poleceń przełożonych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynku,
  • utrzymywanie należytego porządku na swoim stanowisku pracy i w jego otoczeniu, Czytaj więcej