Wysoka temperatura w pracy

Nadchodzą wakacje, a wraz z nimi upalne dni. Niestety nie każdy ma wakacje i większość z pracowników musi pracować w czasie wysokich temperatur. Wielu pracowników pyta wtedy jakie mają prawa, czy mogą wyjść wcześniej do domu, natomiast wielu pracodawców nie wie jakie ma wtedy obowiązki.

Obowiązkiem pracodawcy jest przede wszystkim zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Nie ukrywajmy, że praca w pomieszczeniach, gdzie w czasie upałów panuje wysoka temperatura jest również zagrożeniem dla zdrowia pracowników. Zgodnie z przepisami prawa, gdy w miejscu pracy występuje wysoka temperatura obowiązkiem pracodawcy jest dostarczyć pracownikom tyle wody ile jest to potrzebne. Woda musi być oczywiście zdatna do picia.

Dodatkowym wymogiem dla pracodawcy jest dostarczenie pracownikom napojów wzbogaconych o sole mineralne i witaminy, gdy pracownicy wykonują prace w szczególnie ciężkich warunkach. Do takich prac zalicza się między innymi pracę na otwartej przestrzeni przy temperaturze powyżej 25 st. C oraz pracę w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 28 st. C. Czytaj więcej

przedawnienie wypadku w pracy

Przedawnienie roszczeń z tytułu wypadku przy pracy

Zauważyłem, że strasznie dużym zainteresowaniem cieszy się temat spóźnionego zgłoszenia wypadku przy pracy. Wielu pracodawców zastanawia się, czy musi przeprowadzać postępowanie powypadkowe, kiedy pracownik zgłosi jakiś stary wypadek, któremu uległ nawet kilka lat temu. Mimo, że obowiązkiem pracownika jest zgłosić wypadek przy pracy bez zbędnej zwłoki, to nawet jeżeli zrobi to w późniejszym okresie, to obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie postępowania. Reguluje to Art. 221 Kodeksu Karnego, który mówi, że ten kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

W związku z powyższym, mimo że pracownik po latach „przypomni sobie” o wypadku przy pracy i zgłosi to pracodawcy, obowiązkiem pracodawcy jest sporządzenie wymaganej dokumentacji. Oczywiście i dłuższy termin od wypadku, tym trudniej może być pracownikowi przedstawienie dowodów wypadku. Przypomnę, że żeby uznać jakieś zdarzenie za wypadek przy pracy musi ono spełniać cztery podstawowe warunki: musi to być zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć i związane z wykonywaną pracą. Teraz, żeby to wszystko udowodnić poszkodowany potrzebuje zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego uraz oraz świadków, którzy potwierdzą, że to zdarzenie miało miejsce w pracy.

Przedawnienie roszczeń z tytułu wypadku przy pracy

Czytaj więcej

Kogo poddać szkoleniu bhp, a kogo zwolnić z tego obowiązku?

conference roomWielu pracodawców zastanawia się kogo należy poddać szkoleniom bhp, a kogo można zwolnić ze tego obowiązku. Oczywiście należy tutaj rozgraniczyć czy chodzi o szkolenie wstępne BHP czy szkolenie okresowe BHP. Pracodawca bowiem powinien zapewnić przeszkolenie pracownikowi w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szkolenie wstępne

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy muszą odbyć szkolenie wstępne ogólne. W trakcie szkolenia wstępnego BHP należy zapoznać pracownika nie tylko z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również z przepisami wewnątrzzakładowymi zawartymi w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy oraz z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy.

Jeżeli pracownik zatrudniany jest na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, musi również odbyć szkolenie wstępne stanowiskowe (instruktaż stanowiskowy). Szkolenie to ma na celu zapoznanie pracownika z: Czytaj więcej

Wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

wykaz pracZgodnie z obowiązującymi od 18 stycznia 2009 r. przepisami ustawy Kodeks pracy do ustalenia wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby został zobowiązany pracodawca.

Dotychczas wykaz takich prac ustalał właściwy minister w drodze rozporządzenia. Jednak wydane w tej sprawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1966 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby stało się nieaktualne i przestało obowiązywać.

Wykaz tych prac powinien uwzględniać wszystkie rodzaje prac wykonywanych w zakładzie, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, a tym samym konieczne jest zapewnienie asekuracji przy ich prowadzeniu.

Ustalenie wykazu prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby powinno być poprzedzone konsultacjami z pracownikami lub ich przedstawicielami.

Pamiętać należy, że przy opracowaniu wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby należy wziąć pod uwagę ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prac wykonywanych w danej branży. Można również sugerować się nieaktualnych już rozporządzeniem, które jako szczególnie niebezpieczne wskazywało prace: Czytaj więcej

Profilaktyczne posiłki i napoje dla pracowników

posiłki i napoje dla pracownikówPracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom (jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych) pracującym w szczególnie uciążliwych warunkach, nieodpłatne, odpowiednie posiłki (art. 232 Kodeksu pracy). Zasady przyznawania tych posiłków i wymagania, jakie powinny one spełniać, znaleźć można w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Forma i zawartość posiłków

Pracodawca zapewnia nieodpłatnie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych posiłki w formie jednego dania gorącego.

Powinny one zwierać około:

– 50-55% węglowodanów,

– 30-35% tłuszczów,

– 15% białek,

– oraz mieć wartość kaloryczną około 1000 kcal.

W przypadku gdy pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracowników pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy: Czytaj więcej