Dobór środków gaśniczych do firmy

gaśniceDobierając podręczny sprzęt gaśniczy do firmy, trzeba przede wszystkim uwzględnić charakterystykę magazynowanych, przerabianych i transportowanych materiałów palnych oraz elementów stanowiących wyposażenie i aranżację pomieszczeń.

Jednym z czynników decydujących o skuteczności gaśniczej podręcznego sprzętu gaśniczego, takiego jak gaśnice i agregaty, jest rodzaj zastosowanego w nich środka gaśniczego.

Pamiętać należy, że obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczących gaśnic lub w gaśnice przewoźne.

Zakres stosowania środków gaśniczych określony jest umownie za pomocą symboli literowych ustalonych dla poszczególnych grup pożarowych:

  1. A – pożary materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli, na przykład: drewna, papieru, tworzyw sztucznych, tkanin,
  2. B – pożary cieczy i topiących się materiałów stałych, na przykład: benzyn, alkoholi, lakierów, rozpuszczalników,
  3. C – pożary gazów, na przykład: metanu, acetylenu, wodoru, gazu ziemnego,
  4. D – pożary metali, na przykład: magnezu, glinu, sodu, potasu,
  5. F – pożary mediów kuchennych (roślinnych lub zwierzęcych olejów i tłuszczy) w urządzeniach kuchennych. Czytaj więcej

Zagrożenia pożarowe w stolarniach i tartakach

bhp w tartakuPodstawowym źródłem zagrożenia pożarowego (wybuchowego) w stolarniach i tartakach jest pył drzewny. obróbce drewna skrawaniem, w szczególności obróbce wykańczającej (szlifowanie, dogładzanie) towarzyszy powstawanie dużej ilości pyłów.

Pyły to materiały stałe w postaci rozdrobnionej, tworzące układy dyspresyjne, w których fazą rozproszoną jest ciało stałe, a fazą rozpraszającą – powietrze.

Pyły mogą występować w postaci osiadłej (układ statyczny) lub chmur pyłowych zawieszonych w powietrzu (układ dynamiczny). Zagrożenie pożarowe stanowią zarówno jedne, jak i drugie.

W przypadku układu statycznego istnieje niebezpieczeństwo zapalenia się pyłu osiadłego i bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia, w przypadku zaś układu dynamicznego – możliwość wybuchu.

Parametry zagrożenia pożarowego pyłów

Podstawowymi parametrami określającymi zagrożenie pożarowe pyłów są temperatura tlenia i temperatura zapalenia.

Proces tlenia pyłu jest początkowym procesem jego spalania, dlatego też przy ocenie skali zagrożenia pożarowego wartość temperatury tlenia ma istotne znaczenie. Czytaj więcej

Dokumentowanie przeglądu gaśnic w praktyce

przegląd gaśnicNie ma prawnych regulacji, które określają sposób dokumentowania przeglądów gaśnic w firmach. Ich producenci, udzielając stosownych autoryzacji na wykonywanie czynności serwisowych, wymagają jedynie naklejania na gaśnicę etykiety konserwacji.

Etykieta konserwacji gaśnicy

Na etykiecie konserwacji gaśnicy powinny być podane następujące dane:

– nazwa i adres jednostki konserwującej (zakładu serwisowego),
– nazwisko i podpis konserwatora,
– data (rok, miesiąc) konserwacji,
– termin wykonania następnego przeglądu (okres ważności przeglądu).

Sama etykieta stanowi głównie potwierdzenie wykonania usługi serwisowej, nie daje jednak odpowiedzi na takie pytania, jak: Czytaj więcej

Ochrona przeciwpożarowa w magazynie

Ochrona przeciwpożarowa budynkówWłaściciele, zarządcy lub użytkownicy magazynów, czyli na przykład pracodawcy, do których należą magazyny, mają następujące obowiązki w ramach ochrony ppoż.:

1) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej oraz funkcjonalnej,

2) wyposażają obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

3) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazami telefonów alarmowych,

4) oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa i PN-N-01256-4:1997 / Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe:

  • drogi ewakuacyjne i pomieszczenia, w których wg przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, Czytaj więcej

Ochrona przeciwpożarowa – obowiązki pracowników

Ochrona przeciwpożarowaWszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowiska i pełnione funkcje, mają obowiązek zapoznania się z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.). Ponadto użytkownicy obiektu budowlanego muszą być zapoznani z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli z przepisów wynika obowiązek opracowania takiej instrukcji dla danego obiektu (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. nr 80, poz. 563).

 

Szczegółowe obowiązki pracowników

Do innych, szczegółowych obowiązków pracowników należą:

  • przestrzeganie przepisów ppoż.,
  • uczestniczenie w szkoleniach w dziedzinie ppoż. i poddawanie się sprawdzianom wiedzy w tym zakresie,
  • realizacja poleceń przełożonych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynku,
  • utrzymywanie należytego porządku na swoim stanowisku pracy i w jego otoczeniu, Czytaj więcej