Koordynator bhp na budowie

plan biozGdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców (podwykonawców), pracodawcy ci mają obowiązek między innymi wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu oraz ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń zdrowia lub życia pracowników.

Wspomniane zasady współdziałania pracodawcy powinni określić w porozumieniu zawartym między sobą w tym celu. w porozumieniu tym powinny być także określone prawa koordynatora bhp.

Prawa koordynatora bhp

Koordynator bhp może mieć na przykład prawo:

  • kontroli pracowników świadczących pracę na budowie,
  • wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • występowania do poszczególnych podwykonawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i uchybień w zakresie bhp,
  • niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia albo zdrowia pracownika bądź innej osoby,
  • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych. Czytaj więcej