Ochrona przeciwpożarowa w magazynie

Ochrona przeciwpożarowa budynkówWłaściciele, zarządcy lub użytkownicy magazynów, czyli na przykład pracodawcy, do których należą magazyny, mają następujące obowiązki w ramach ochrony ppoż.:

1) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej oraz funkcjonalnej,

2) wyposażają obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

3) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazami telefonów alarmowych,

4) oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa i PN-N-01256-4:1997 / Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe:

  • drogi ewakuacyjne i pomieszczenia, w których wg przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
  • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
  • miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej i materiałów niebezpiecznych pożarowo,
  • pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,
  • drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z materiałami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji i lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

Pamiętać również należy, że wokół placów składowych, składowisk przy magazynach i obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej powinien być zachowany pas ochronny o szerokości minimum 2 m z nawierzchnią wykonaną z materiałów niepalnych lub gruntową oczyszczoną. Natomiast składowanie materiałów palnych związanych funkcją magazynu pod jego ścianami, z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych pożarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem:

  • nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pożarowej, określonej dla tego obiektu,
  • zachowania dostępu do magazynu na wypadek działań ratowniczych,
  • nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Ponadto istotną kwestią jest opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, muszą posiadać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

W razie pytań odnośnie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zapraszam do Kontaktu z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.