Badania lekarskie pracowników

badania lekarskieKażdy pracodawca musi pamiętać, że nie wolno mu dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Badania wstępne

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają wszystkie osoby nowo zatrudniane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska oraz wszyscy pracownicy przenoszeni na stanowiska, gdzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Celem badań wstępnych jest ocena przydatności, ze względu na stan zdrowia, określonej osoby do zatrudnienia na konkretnym stanowisku pracy. Badania wstępne służą zapobieganiu zatrudnianiu pracowników przy pracach, które ze względu rodzaj stwarzałyby szczególne zagrożenie dla nich lub innych pracowników. Chodzi tu głównie o właściwości psychofizyczne pracowników lub aktualny stan zdrowia.

Badania okresowe

Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy bez względu jaką pracę wykonują. Ich celem jest Czytaj więcej