Ochrona przeciwpożarowa – obowiązki pracowników

Ochrona przeciwpożarowaWszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowiska i pełnione funkcje, mają obowiązek zapoznania się z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.). Ponadto użytkownicy obiektu budowlanego muszą być zapoznani z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli z przepisów wynika obowiązek opracowania takiej instrukcji dla danego obiektu (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. nr 80, poz. 563).

 

Szczegółowe obowiązki pracowników

Do innych, szczegółowych obowiązków pracowników należą:

  • przestrzeganie przepisów ppoż.,
  • uczestniczenie w szkoleniach w dziedzinie ppoż. i poddawanie się sprawdzianom wiedzy w tym zakresie,
  • realizacja poleceń przełożonych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynku,
  • utrzymywanie należytego porządku na swoim stanowisku pracy i w jego otoczeniu, Czytaj więcej