Profilaktyczne posiłki i napoje dla pracowników

posiłki i napoje dla pracownikówPracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom (jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych) pracującym w szczególnie uciążliwych warunkach, nieodpłatne, odpowiednie posiłki (art. 232 Kodeksu pracy). Zasady przyznawania tych posiłków i wymagania, jakie powinny one spełniać, znaleźć można w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Forma i zawartość posiłków

Pracodawca zapewnia nieodpłatnie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych posiłki w formie jednego dania gorącego.

Powinny one zwierać około:

– 50-55% węglowodanów,

– 30-35% tłuszczów,

– 15% białek,

– oraz mieć wartość kaloryczną około 1000 kcal.

W przypadku gdy pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracowników pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy: Czytaj więcej

Prace transportowe za pomocą wózków widłowych

wózki widłowe bhpPrzed przekazaniem wózka widłowego do użytkowania powinna być przeprowadzona kontrola jego stanu technicznego. Podczas takiej kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :

– prawidłowość działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego oraz mechanizmów podnoszenia i osprzętu,

– sprawność oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowość działania urządzeń kontrolno-pomiarowych (np. wskaźników ciśnienia w układzie hydraulicznym) oraz elementów i urządzeń zabezpieczających kierowcę, jak również osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych (np. daszków ochronnych).

O czym musi wiedzieć kierowca wózka?

Kierowca wózka widłowego, przed przystąpieniem do pracy z jego użyciem, powinien być poinformowany o warunkach pracy, a w szczególności o: Czytaj więcej

Szkolenie bhp a ponowne zatrudnienie

szkolenie bhpPracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, jeżeli nie ma on dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Złagodzenie obowiązku pracodawcy

Obowiązek poddania pracownika szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy został złagodzony w odniesieniu do pracownika podejmującego pracę u tego samego pracodawcy na stanowisku, które zajmował bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Dotyczy to sytuacji, w której pracownik bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia, ponownie (bez jakiejkolwiek przerwy) nawiązuje stosunek pracy z tym samym pracodawcą na ostatnio zajmowanym stanowisku pracy.

Zasada ta dotyczy wyłącznie pracowników, którzy w okresie zatrudnienia na ostatnio zajmowanym stanowisku pracy odbyli wymagane szkolenie bhp i ukończyli je z pozytywnym wynikiem. Warunkiem koniecznym jest tu także nieupłynięcie wyznaczonego terminu poddania się ponownemu szkoleniu bhp, ustalonego przez pracodawcę w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u danego pracodawcy taka organizacja nie działa, w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, wybranymi w tym celu przez załogę w trybie przyjętym w danym zakładzie pracy.


Spóźnione zgłoszenie wypadku przy pracy

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien niezwłocznie poinformować o wypadku swojego przełożonego. Natomiast pracodawca zobowiązany jest powołać zespół powypadkowy, który niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku powinien przystąpić do ustalenia jego okoliczności i przyczyn.

W sytuacji opóźnionego zgłoszenia wypadku poszkodowany powinien wystąpić z pismem do pracodawcy o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy, opisując w nim okoliczności zdarzenia, podać ewentualnych  świadków, a także przedstawić zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że pogorszenie stanu jego zdrowia ma związek ze zdarzeniem nagłym, wywołanym przyczyną zewnętrzną (doznanie urazu). Natomiast zespół powypadkowy przystępuje do ustalania okoliczności wypadku po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu (niezależnie od daty zdarzenia), w sytuacji zgłoszenia opóźnionego jest to dzień wpłynięcia do firmy pisma o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy.

Postępowanie powypadkowe w sytuacji opóźnionego zgłoszenia wypadku

Zespół powypadkowy ma od dnia otrzymania informacji o zdarzeniu 14 dni na sporządzenie protokołu powypadkowego, w tym: Czytaj więcej

Szkolenie wstępne ogólne studentów

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy studenci odbywający praktykę studencką lub staż w zakładzie pracy powinni odbyć szkolenie wstępne bhp

Kto podlega szkoleniom wstępnym?

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

– szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny),

– szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).

Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) odbywają nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) należy przeprowadzić przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku: Czytaj więcej